معلومات

وقتی لذت، باعث ایجاد اعتیاد می شود

آیا احساس می کنید که کنترول رفتار بازی خودتان را از دست داده اید؟ آنگاه وضعیت شما مثل چند صد هزار نفر دیگر در جرمنی است. در مورد آنها، دستگاه های بازی و یا بازی های کازینو، شرط بندی های سپورتی، پوکر و یا لاتری دیگر چیزی نیستند که باید باشند: یک لذت اوقات فراغت خالص. برای آنها لذت، به اعتیاد مبدل شده است. چند صد هزار نفر فقط زمانی بازی را متوقف می کنند که دیگر هیچ پولی ندارند. و حتی آنها زمانی که می بازند، آنقدر به بازی ادامه می دهند، تا پولی را که از دست داده اند دوباره به دست بیاورند. زمانی که شخصی در این گرداب منفی قمار به دام بیافتد، دیگر نمیتواند به جز از بازی کردن و تکرار آن به چیز دیگری فکر کند. مشکلات اقتصادی غیرقابل اجتناب است. حصه گرفتن در بازی افزایش پیدا می کند و بیشتر بازی پر مخاطره تر می شود. ناامیدی و احساس گناه نتیجه آن هستند. به وظیفه، دوستان و فامیل اهمیت داده نمی شود و قمارباز به طور روزافزون به حاشیه رانده