خودتان را تست کنید

رفتار بازی شما به چی اندازه بحرانی است؟

با کمک سوالات ذیل می توانید مخاطره شخصی خود را بهتر ارزیابی کنید.

  1. آیا شما بیشتر در مورد راه های کسب پول برای قمار بازی فکر می کنید؟

  2. آیا زمان هایی وجود داشت که شما مجبور بودید بیشتر از قبل بازی کنید تا همان هیجان قمار را تجربه کنید؟

  3. آیا چندین بار کوشش کرده اید که قمار خود را کاهش یا کنترول کنید ولی عملی کردن آن برای شما مشکل بوده است؟

  4. آیا بعد از کوشش برای کاهش قمار و یا متوقف کردن مکمل آن، احساس ناآرامی یا تحریک پذیری کردید؟

  5. آیا شما این احساس را داشتید که بازی کردید تا از مشکلات شخصی خود فرار کنید؟

  6. آیا بیشتر اتفاق افتاده است که شما پول خود را از دست داده اید و چند روز دیگر دوباره بازی کرده اید تا پول های از دست رفته را جبران کنید؟

  7. آیا بیشتر قمار خود را از دیگران (بطور مثال اعضای فامیل) پنهان کرده اید یا کوشش کرده اید که آن را پنهان کنید؟

  8. آیا زمان هایی وجود داشت که قمار شما باعث ایجاد مشکلات در روابط شما با فامیل، دوستان، همکاران یا معلمین شد؟

  9. آیا شما از دیگران درخواست کرده اید تا قرض های قمار شما را تادیه کنند (یعنی، برای خروج از شرایط سخت) زمانی که به خاطر وضعیت اقتصادی خود ناامید بودید؟

هر جواب "بلی" می تواند نشانه ای از این باشد که شما قبلا رفتار بازی مشکل ساز را داشته اید.